Wirtualna Polska

Regulamin konkursu: „Leć z Jastrząb Post i MTV Polska na wielką galę MTV EMA 2016 do Rotterdamu! Rozdajemy wejściówki, gwarantujemy przelot i nocleg w luksusowym hotelu!”

Wirtualna Polska

1. Organizatorem konkursu jest JASTRZĄB MEDIA PRESS Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 00-526 Warszawa, ul. Krucza 16/22.

Wirtualna Polska

2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i przeprowadzony zostanie na stronie serwisu jastrzabpost.pl.

3. Konkurs przeprowadzony zostanie w terminie: 18.10.2016 – 26.10.2016.

4. Organizator ponosi odpowiedzialność za prawidłową i zgodną z prawem obsługę konkursu oraz treść regulaminu.

5. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem.

7. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

8. Zadanie konkursowe: „Wystarczy, że wrzucisz na swój Instagram film/zdjęcie etc. nawiązujące do Twojego ulubionego występu/stylizacji z dowolnej edycji gali, a następnie oznaczyć profil @jastrzabpost.pl i w hasztagach wpisać: „#jastrzabpost”, „#jastrzabpostmtv”, „#mtvema2016”. Pamiętaj, że wpis musi być publiczny, inaczej nie zostanie przez nas zauważony. Dodatkowo zgłoszenie należy wysłać na e-mail mtv@jastrzabpost.pl z tytułem „bilety na MTV EMA 2016” w treści z odnośnikiem do profilu, imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu kontaktowego, a w załączniku z konkursowym plikiem.”

9.  Wyłonienia laureata/ów dokona Komisja Konkursowa w oparciu o wybór najciekawszych prac podesłanych przez uczestników konkursu.

10. Skład Komisji Konkursowej: Agnieszka Jastrzębska, Karol Nowakowski, Milena Majek.

11. Organizator poinformuje zwycięzcę o wygranej na stronie jastrzabpost.pl.

12. Nagrody w konkursie to: 1 podwójne zaproszenie na galę MTV EMA 2016, które to wydarzenie odbędzie się w Rotterdamie w dniu 6 listopada, przelot dla 2 osób i pobyt w hotelu dla 2 osób. Wartość pakietu – 760 złotych (kwota zwolniona od podatku). Zaproszenia zostaną przekazane w formie elektronicznej

13. Laureat jest zobowiązany dostarczyć dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, wiek, seria i numer dowodu osobistego) wraz z odpowiedzą konkursową.

14. Regulamin jest dostępny w lokalu Organizatora przy ul. Krucza 16/22 w Warszawie oraz na stronie jastrzabpost.pl.

15. Ewentualne reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 24 godzin od daty ogłoszenia listy nagrodzonych. W przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

16. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

17. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą, powołaną przez Organizatora konkursu, nie później niż w terminie 24 godzin od daty otrzymania reklamacji.

18. Zainteresowani Uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.

19. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.

20. W razie sporów, które mogą powstać na tle stosowania niniejszego regulaminu, a które nie mogą zostać rozwiązane polubownie, każda ze stron może poddać rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.

Konkurs MTV EMA 2016

Konkurs MTV EMA 2016

×