Wirtualna Polska

Regulamin: Konkurs! Wygraj wejściówkę na najgłośniejszą imprezę roku – Relacja z czerwonego dywanu Oskary 2016!

Wirtualna Polska

REGULAMIN KONKURSU
(„Oscary 2016” dalej „Regulamin”)

Wirtualna Polska
Wirtualna Polska

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Oscary 2016” (dalej „Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie (kod 02-235), przy ulicy Równoległej 4a, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000338509, o kapitale zakładowym w wysokości 1.635.174 zł, w całości wpłaconym, numer NIP: 5213141885 zwana dalej „Organizatorem”. (dalej „Organizator”). Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kc
3. Organizator działa na zlecenie Universal Networks International Poland Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie, 00-697 Aleje Jerozolimskie 61, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000152595, o kapitale zakładowym w wysokości 2 050 000,00 zł, , numer NIP 118 166 45 42 (dalej „NBCUniversal”).
4. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 25.02.2016 r. o godzinie 17:00 a zakończenie w dniu 26.02.2015 r. o godz. 15.00 (czas udzielania odpowiedzi konkursowych) na profilu https://pl-pl.facebook.com/eonlinepl
6. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i mająca ukończone 18 lat (dalej „Uczestnik”).
7. Udział uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
8. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora oraz NBCUniversal:
oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający. W przypadku zwycięzców, którymi okażą się osoby wymienione w pkt. 7, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.

9. Organizator i NBCUniversal zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie jego obowiązywania, o czym poinformują Uczestników na profilu https://pl-pl.facebook.com/eonlinepl przy czym pozostają w mocy uprawnienia nabyte przez Uczestników przed zmianą Regulaminu.

§2 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić wszystkie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:
a) posiadać własne konto w internetowym portalu społecznościowym Facebook,
b) zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie dostępnymi na stronie
http://www.universalchannel.pl/news
c) zalogować się przez własne konto na www.facebook.com, odnaleźć Profil: https://pl-pl.facebook.com/eonlinepl i wziąć udział w konkursie umieszczonym na fanpage’u
d) wyrazić swoją radość w oryginalny sposób np. słowny lub ze swoim zdjęciem w komentarzu pod pytaniem konkursowym umieszczonym na fan page’u E! Online w terminie:
– Od 25.02.2016 r. od godziny 17:00 do 26.02.2016 r. do godziny 15:00

Wirtualna Polska
Wirtualna Polska

e) Zdjęcia opublikowane w ramach zgłoszenia w żadnym wypadku nie mogą przedstawiać osób nieletnich.
f) W Konkursie wezmą udział wyłącznie prawidłowe zgłoszenia. W Konkursie nie będą uwzględnione zgłoszenia niekompletne, nieczytelne, niezrozumiałe lub nieprawidłowe.
2.  Konkurs prowadzony jest w dwóch etapach (dalej: „Etap”):

•    I etap od 25.02.2016 r. od godziny 17:00 do 26.02.2016 r. do godziny 15:00 – czas udzielania odpowiedzi pod postem konkursowym na profilu      https://pl-pl.facebook.com/eonlinepl.

Zadaniem konkursowym jest wyrażenie swojej radości w oryginalny sposób np. słowny lub ze swoim zdjęciem w komentarzu pod pytaniem konkursowym umieszczonym na fan page’u E! Online. W konkursie brać udział będą wyłącznie komentarze dodane w terminie wymienionym w powyższym ustępie regulaminu. Komentarze dodane poza terminem wskazanym powyżej nie będą brały udziału w konkursie.

Wirtualna Polska
Wirtualna Polska

•    II etap od godz. 15:01 w dn. 26.02.2016 r. do godz. 16:59 w dn. 26.02.2016 r.

W drugim etapie spośród wszystkich odpowiedzi „Komisja” wybierze 4 najbardziej kreatywne odpowiedzi i przyzna 4 nagrody autorom wybranych odpowiedzi.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

Wirtualna Polska

a) zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem,
b) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich,
c) zawarcia w Zadaniu Konkursowym treści reklamowych dotyczących innych podmiotów,
d) gdy Uczestnikowi nie przysługują majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej odpowiedzi lub nie wyraził zgody na nieodpłatne  przeniesienie na Klienta  autorskich praw majątkowych do Zadania Konkursowego  na wszystkich znanych w chwili przeprowadzania Konkursu polach eksploatacji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych i na wykorzystanie przez Klienta i Organizatora swojego wizerunku utrwalonego w zdjęciu/zdjęciach oraz praw zależnych do Zadania Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.
e) biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta w Serwisie Facebook,
f) biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej niż jednego konta w Serwisie Facebook,
g) prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich lub w inny sposób naruszają punkty niniejszego Regulaminu,
h) prowadzą działania co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu,
i) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub  NBCUniversal lub godzą w jego wizerunek,
j) używają skryptów lub oprogramowania automatyzującego poruszanie się po Serwisie Facebook

4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik naruszył zasady określone w ust. 3 powyżej, Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia użytkownika z konkursu.

§3 NAGRODY

W Konkursie przyznawane będą łącznie 4 nagrody:
•    Nagroda za zdobycie I Miejsca: Zaproszenie dla 2 osób na wspólne oglądanie relacji E! na żywo z czerwonego dywanu: Oskary 2016 w dn. 28.02.2016 r. w klubie Miłość przy ul. Kredytowej 9 w Warszawie o godz. 22:00 o łącznej wartości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych i 00/100) brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 22 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote). Nagroda pieniężna nie podlega wypłacie i zostanie przeznaczona na pokrycie podatku.
•    Nagroda za zdobycie II Miejsca: Zaproszenie dla 2 osób na wspólne oglądanie relacji E! na żywo z czerwonego dywanu: Oskary 2016 w dn. 28.02.2016 r. w klubie Miłość przy ul. Kredytowej 9 w Warszawie o godz. 22:00 o łącznej wartości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych i 00/100) brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 22 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote). Nagroda pieniężna nie podlega wypłacie i zostanie przeznaczona na pokrycie podatku.
•    Nagroda za zdobycie III Miejsca: Zaproszenie dla 2 osób na wspólne oglądanie relacji E! na żywo z czerwonego dywanu: Oskary 2016 w dn. 28.02.2016 r. w klubie Miłość przy ul. Kredytowej 9 w Warszawie o godz. 22:00 o łącznej wartości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych i 00/100) brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 22 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote). Nagroda pieniężna nie podlega wypłacie i zostanie przeznaczona na pokrycie podatku.
•    Nagroda za zdobycie IV Miejsca: Zaproszenie dla 2 osób na wspólne oglądanie relacji E! na żywo z czerwonego dywanu: Oskary 2016 w dn. 28.02.2016 r. w klubie Miłość przy ul. Kredytowej 9 w Warszawie o godz. 22:00 o łącznej wartości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych i 00/100) brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 22 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote). Nagroda pieniężna nie podlega wypłacie i zostanie przeznaczona na pokrycie podatku.

Wirtualna Polska
Wirtualna Polska

W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora jako podmiot wydającego nagrody zwycięzcom Konkursu.

(dalej łącznie „Nagrody”)

Wirtualna Polska

§4 ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową w trzyosobowym składzie (dalej „Komisja”) 2 (dwóch) przedstawicieli Organizatora oraz 1 (jednego) przedstawiciela NBCUniversal.
2. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na fan page’u portalu społecznościowego Facebook
https://pl-pl.facebook.com/eonlinepl.
3. W przypadku, gdy wyłoniony zwycięzca nie spełni warunków Regulaminu, Uczestnik taki traci prawo do nagrody, a dana nagroda zostanie do dyspozycji Organizatora.
4. Zwycięzca może otrzymać tylko jedną nagrodę bez względu na ilość odpowiedzi, których udzielił na zadanie konkursowe.

§5 POWIADOMIENIE O WYGRANEJ
1. Ze zwycięzcami Konkursu, Organizator skontaktuje się w formie wiadomości prywatnej skierowanej bezpośrednio do Zwycięzcy pod pytaniem konkursowym na portalu społecznościowym Facebook w dniu zakończenia konkursu tj. 26.02.2016. Ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi 26.02.2016 r. do godz. 16:59 na Fanpage’u
https://pl-pl.facebook.com/eonlinepl
2. Laureaci będą zobowiązani do przesłania swoich danych osobowych wraz z osobą towarzyszącą na podany w wiadomości prywatnej adres e-mail, którzy pojawią się na relacji E! na żywo z czerwonego dywanu: Oskary 2016, w terminie do godz. 15:00 w dn. 27.02.2016 r. W przypadku braku odpowiedzi w wyżej wskazanym terminie Nagroda przepada i pozostanie do dyspozycji Organizatora.

§6 WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE
1. Informacje umożliwiające odbiór nagrody zostaną wysłane na podany przez zwycięzców adres e-mail.
2. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.
§7 PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane w terminie 14 dni od daty publikacji Zwycięzców wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym pod rygorem nieważności wysłanym na adres: Cursor SA z siedzibą w Warszawie, ul. Równoległa 4a
2. Reklamacja powinna zawierać:
a) dopisek na kopercie: „Reklamacja – Konkurs Oscary 2016”
b) wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego);
c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
d) podpis reklamującego.
3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Wirtualna Polska
Wirtualna Polska

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
•    Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) Organizator  informuje, iż:
•    administratorem danych osobowych Uczestników podanych przez nich w celu wzięcia udziału w Konkursie jest Organizator,
•    dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie podanym przez Uczestników Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród zwycięzcom,
•    Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
•    podanie Organizatorowi danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w celu realizacji Konkursu i wydania nagród zwycięzcom Konkursu w rozumieniu art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie doraźnie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania nagrody. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy urządzeniu konkursu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia.
3. Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego imienia i pierwszej litery nazwiska lub nicku na https://pl-pl.facebook.com/eonlinepl w celu poinformowania o wynikach Konkursu. Laureat wyraża również zgodę na używanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku.
4. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości w aplikacji https://pl-pl.facebook.com/eonlinepl w zakładce Zasady i w siedzibie Organizatora.
6. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego regulaminu.

×