Wirtualna Polska

Regulamin konkursu „Walentynkowy konkurs Jastrząb Post i E! Entertainment: wygraj zestawy kosmetyków MAC i książkę z autografem Khloe Kardashian!”

Wirtualna Polska

1. Organizatorem konkursu jest JASTRZĄB MEDIA PRESS Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 00-526 Warszawa, ul. Krucza 16/22.

Wirtualna Polska
Wirtualna Polska

2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i przeprowadzony zostanie na stronie serwisu jastrzabpost.pl.

3. Konkurs przeprowadzony zostanie w terminie: 09.02.2017 – 15.02.2017. Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone 16.02. w godzinach popołudniowych.

4. Organizator ponosi odpowiedzialność za prawidłową i zgodną z prawem obsługę konkursu oraz treść regulaminu.

5. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wirtualna Polska
Wirtualna Polska

6. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem.

7. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

8. Zadanie konkursowe: „Wystarczy, że wrzucisz na swój Instagram film/zdjęcie etc. z romantycznym/walentynkowym motywem, a następnie oznaczyć profil @jastrzabpost.pl oraz @eentertainment i w hasztagach wpisać: „#walentynkijastrzabpost”. Pamiętaj, że wpis musi być publiczny, inaczej nie zostanie przez nas zauważony.

Wirtualna Polska
Wirtualna Polska

9.  Wyłonienia laureata/ów dokona Komisja Konkursowa w oparciu o wybór najciekawszych prac podesłanych przez uczestników konkursu.

10. Skład Komisji Konkursowej: Agnieszka Jastrzębska, Karol Nowakowski.

Wirtualna Polska

11. Organizator poinformuje zwycięzcę o wygranej na stronie jastrzabpost.pl.

12. Nagrody w konkursie to: 1 książka „Strong Looks Better Naked” z autografem Khloe Kardashian oraz 3 zestaw kosmetyków MAC (tusz do rzęs, kultowa pomadka Ruby Woo i płyn do demakijażu). Wartość pakietu – 250 złotych (kwota zwolniona od podatku).

13. Laureat jest zobowiązany dostarczyć dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, wiek, seria i numer dowodu osobistego) w wiadomości na Instagramie wraz z odpowiedzą konkursową.

14. Regulamin jest dostępny w lokalu Organizatora przy ul. Krucza 16/22 w Warszawie oraz na stronie jastrzabpost.pl.

Wirtualna Polska
Wirtualna Polska

15. Ewentualne reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 24 godzin od daty ogłoszenia listy nagrodzonych. W przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

16. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

Wirtualna Polska

17. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą, powołaną przez Organizatora konkursu, nie później niż w terminie 7 dni (tydzień) od daty otrzymania reklamacji.

18. Zainteresowani Uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.

19. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.

20. W razie sporów, które mogą powstać na tle stosowania niniejszego regulaminu, a które nie mogą zostać rozwiązane polubownie, każda ze stron może poddać rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.

Wirtualna Polska
Wirtualna Polska
×