Wirtualna Polska

Program na Wielkanoc 2020. Już od Wielkiego Piątku same hity. Wybraliśmy najlepsze propozycje

Program na Wielkanoc 2020. Już od Wielkiego Piątku same hity. Wybraliśmy najlepsze propozycje

Wielkanoc - co w telewizji?

Program tv na Wielkanoc 2020. Jakie filmy i programy wyemitują stacje telewizyjne? Na co zwrócić uwagę? Oto największe hity, które przygotowały stacje: TVN, TVP, Polsat, TV Puls i TV4.

Wirtualna Polska

Wielkanoc 2020 odbędzie się już w najbliższą niedzielę i poniedziałek. Chociaż ze względu na panującą epidemię koronawirusa w Polsce, Ministerstwo Zdrowia nie zachęca do wizyt rodzinnych i namawia do pozostania w domach, stacje telewizyjne zrobiły co w ich mocy, by uprzyjemnić widzom te dwa dni.

Wirtualna Polska
Wirtualna Polska

Wielkanoc 2020 — co w telewizji?

Nadchodzące święta to czas, w którym można nieco zwolnić, sięgnąć po ulubioną książkę, włączyć telewizję. W walce o widza stacje wyciągają najcięższe działa, sięgając po kultowe, ponadczasowe filmy, a także programy chętnie wybierane przez odbiorców.

Ciekawych propozycji nie będzie brakowało już od piątku. Właśnie wtedy odbędzie transmisja Drogi Krzyżowej z udziałem papieża Franciszka — transmisja z Watykanu (TVP1), Titanic (Polsat), czy Pa­sja (TV Puls). Dzień później zostaną wyemitowane filmy takie jak m.in. Nie­bo ist­nie­je… na­praw­dę (TVP1), czy Pretty Woman (TVN).

W niedzielny poranek nie zabraknie transmisji uroczystości kościelnych. Już o 7:00 na antenie TVP1 zostanie wyemitowana Msza świę­ta z Sank­tu­arium Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia w Kra­ko­wie Ła­giew­ni­kach, TVP2 z kolei pokaże Orędzie wielkanocne. Nie zabraknie kultowych filmów, takich jak m.in. Kopciuszek (TVN).

Wirtualna Polska
Wirtualna Polska

Co jeszcze przygotowano? Zerknijcie do naszego zestawienia.

Co leci w telewizji w Wielki Piątek, 10.04. 2020 r.?

 • Na­bo­żeń­stwo wiel­ko­piąt­ko­we w Ło­dzi (TVP2, 17:00)
 • Ti­ta­nic (Polsat, 20:00)
 • Geo­sz­torm (TVN, 20:00)
 • Pa­sja (TV Puls, 20:00)
 • Dżun­gla (TV4, 20:05)
 • Cha­ta (TVP2, 20:45)
 • Dro­ga Krzy­żo­wa z udzia­łem pa­pie­ża Fran­cisz­ka — trans­mi­sja z Wa­ty­ka­nu (TVP1, 20:50)
 • Strze­lec (TVN7, 22:00)
 • In­truz (TVN, 22:15)
 • Le­on za­wo­do­wiec (TV Puls, 22:20)
 • Ber­na­det­ta. Cud w Lo­ur­des (TVP1, 22:35)
 • Za­nim się roz­sta­nie­my (TVP2, 23:00)
 • Zmar­twych­wsta­ły (TV4, 23:55)
 • Zo­stań, je­śli ko­chasz (TVP2, 0:45)
Wirtualna Polska
Wirtualna Polska
Titanic

Titanic

Co leci w telewizji w Wielką Sobotę, 11.04. 2020 r.?

Wirtualna Polska
 • El Do­ra­do (TVP2, 11:45)
 • Kró­le­stwo (TVP1, 11:50)
 • U Pa­na Bo­ga za mie­dzą (TVP1, 14:05)
 • Alvin i wie­wiór­ki II (TVP2, 16:20)
 • Pi­ra­ci z Ka­ra­ibów: Na krań­cu świa­ta (TVN7, 16:35)
 • Go­lec uOr­kie­stra – 20-le­cie ze­spo­łu (TVP2, 19:30)
 • Wzgó­rze na­dziei (TVP2, 20:00)
 • Pret­ty Wo­man (TVN, 20:00)
 • Har­ry Pot­ter i Ksią­żę Pół­krwi (TVN7, 20:00)
 • Shrek Fo­re­ver (Polsat, 20:05)
 • Nie­bo ist­nie­je… na­praw­dę (TVP1, 21:20)
 • Pa­cy­fi­ka­tor (TVN, 22:25)
 • Wy­pisz, wy­ma­luj… mi­łość (TVP2, 22:40)
 • Cien­ka czer­wo­na li­nia (Polsat, 23:00)
 • Na skrzy­dłach or­łów (TVP1, 23:10)
 • Na­gi in­stynkt (TVN7, 23:15)
Pretty Woman

Pretty Woman

Co leci w telewizji w Wielkanoc 2020, 12.04. 2020 r.?

 • Msza świę­ta z Sank­tu­arium Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia w Kra­ko­wie Ła­giew­ni­kach (TVP1, 7:00)
 • So­phia Gra­ce i Ro­sie: Kró­lew­ska przy­go­da (TVN, 8:00)
 • Wiel­ka­noc­na ra­dość śpie­wa­nia z Ar­ką No­ego (TVP1, 9:25)
 • Trzy ży­cze­nia (TV Puls, 9:40)
 • Gang Wie­wió­ra (Polsat, 9:55)
 • Msza św. Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go i bło­go­sła­wień­stwo Urbi et Or­bi (TVP1, 10:55)
 • Wspa­nia­ła Gil­ly (TVP2, 12:15)
 • Gli­niarz w przed­szko­lu 2 (TV4, 14:50)
 • Kop­ciu­szek (TVN, 15:50)
 • Do­tknij nie­ba (TVP1, 17:30)
 • Wszystko będzie dobrze — koncert z udziałem gwiazd (Polsat, 17:45)
 • Fa­cet na mia­rę (TVP2, 18:30)
 • Pi­ra­ci z Ka­ra­ibów: Na nie­zna­nych wo­dach (TVN7, 20:00)
 • Gla­dia­tor (TV Puls, 20:00)
 • Ri­wie­ra dla dwoj­ga (TVP2, 20:10)
 • Siód­my syn (TVN, 21:30)
 • Go­dzi­ny stra­chu (TV4, 21:55)
 • Cu­dow­ny chło­pak (TVP1, 22:20)
 • Pie­nią­dze to nie wszyst­ko (TVN7, 22:50)
 • Pom­pe­je (TV Puls, 22:50)
 • Pa­ryż może po­cze­kać (TVP2, 23:35)
 • Jar­he­ad 3: Ob­lę­że­nie (TV4, 23:55)
Wirtualna Polska
Wirtualna Polska
Wielkanoc – co leci w telewizji?

Wielkanoc – co leci w telewizji?

Co leci w telewizji w pierwszy dzień świąt, 13.04. 2020 r.?

Wirtualna Polska
 • Msza świę­ta z Sank­tu­arium Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia w Kra­ko­wie Ła­giew­ni­kach (TVP1, 7:00)
 • Księ­ga Da­nie­la (TV Puls, 8:10)
 • Alvin i wie­wiór­ki (TV4, 9:00)
 • Za­plą­ta­ni (Polsat, 9:30)
 • Nia­nia i wiel­kie bum (TVN, 10:45)
 • I ży­li dłu­go i za­plą­ta­ni (Polsat, 11:35)
 • Au­ta 3 (Polsat, 11:50)
 • Trans­mi­sja mszy świę­tej z Ja­snej Gó­ry (TVP1, 11:00)
 • Aste­riks i Obe­liks: Osie­dle bo­gów (TV4, 12:05)
 • Trzej musz­kie­te­ro­wie (TV Puls, 13:50)
 • Zna­chor (TVP1, 13:55)
 • Ali­cja w Kra­inie Cza­rów (Polsat, 14:00)
 • Masz wia­do­mość (TVN7, 15:40)
 • Ju­tro bę­dzie­my szczę­śli­wi (TV Puls, 15:50)
 • Ali­cja po dru­giej stro­nie lu­stra (Polsat, 16:20)
 • Rol­nik szu­ka żo­ny (TVP1, 15:55)
 • Ró­żo­wa Pan­te­ra (TVP2, 16:20)
 • Wciąż ją ko­cham (TV4, 16:45)
 • Masz ta­lent (TVP1, 17:30)
 • Two­je, mo­je i na­sze (TVP2, 18:30)
 • Toy Sto­ry: Hor­ror (Polsat, 19:40)
 • Dir­ty Dan­cing (TV Puls, 20:00)
 • Sing (TVN, 20:05)
 • Strasz­ny film V (TV4, 21:00)
 • Ra­zem czy osob­no? (TVP1, 21:15)
 • Nie­ty­kal­ni (TV Puls, 21:50)
 • Nie­za­po­mnia­ny (TVN, 22:20)
 • Błę­kit­na głę­bia (TVP2, 22:30)
 • Do­tknij nie­ba (TVP1, 22:50)
Wielkanoc — co leci w telewizji?

Wielkanoc — co leci w telewizji?


Wielkanoc - co leci w telewizji?

Wielkanoc - co leci w telewizji?

Wirtualna Polska
Wirtualna Polska
Wielkanoc - co leci w telewizji?

Wielkanoc - co leci w telewizji?

Wielkanoc - co leci w telewizji?

Wielkanoc - co leci w telewizji?

Wirtualna Polska
Wirtualna Polska

Komentarze

Najczęściej czytane dziś

Wirtualna Polska

Może Cię zainteresować

×