Szukaj
Szukaj
Dziś czwartek, 14.12.2017

51-letnia Salma Hayek pokazała się bez makijażu! Stosuje botoks? Spójrzcie na jej cerę

Salma Hayek uroda


Jak Salma Hayek dba o urodę?

Salma Hayek od lat zalicza się do najpiękniejszych aktorek na świecie. Gwiazda hitów filmowych Frida i Desperado wciąż zachwyca swoim wyglądem. Fani zastanawiają się, w czym tkwi sekret jej wciąż młodzieńczej urody? Czy aktorka stosuje botoks?

Najpiękniejsze kreacje na festiwalu filmowym w Cannes: Angelina Jolie, Madonna, Grażyna Torbicka, Emmanuelle Seigner [DUŻO ZDJĘĆ]

Niedawno 51-letnia gwiazda udzieliła wywiadu Twojemu Stylowi, w którym zdradziła swoją receptę na genialny młody wygląd. Wyznała, w czym tkwi sekret jej urody. Czy stosuje botoks? Ak­tor­ka przy­zna­ła się, że na po­cząt­ku ka­rie­ry bar­dziej sku­pia­ła się na uro­dzie i tym, by każ­de­mu się po­do­bać. Dziś ma do tego więk­szy dy­stans.

Na po­cząt­ku pracy mia­łam po­trze­bę po­do­ba­nia się, chcia­łam być pięk­na, speł­niać ocze­ki­wa­nia i fan­ta­zje in­nych. Z cza­sem zro­zu­mia­łam, że to droga na ma­now­ce. Tu nie ma szan­su na speł­nie­nie. Je­dy­ne, co jest pewne, to nie­do­syt i po­czu­cie, że wciąż nie je­steś wy­sta­rza­ją­co atrak­cyj­na. Dziś w za­wo­dzie nie czuję już ta­kiej pre­sji jak kie­dyś. Mam dobre życie. Usta­wia mnie dobre mał­żeń­stwo i wspa­nia­łe dziec­ko. Udany zwią­zek wnosi w życie spo­kój – po­wie­dzia­ła Salma Hayek.

W dal­szej czę­ści roz­mo­wy Salma Hayek od­po­wie­dzia­ła na py­ta­nie o se­kret swo­je­go wy­glą­du. Fil­mo­wa Frida wy­zna­ła, że jej ta­jem­ni­ca tkwi w pra­wi­dło­wym od­de­chu, NIE STOSUJE BOTOKSU!

Mówią, że to geny, ale… nie by­ła­bym pewna. Mój sie­dem lat młod­szy brat wy­glą­da sta­rzej ode mnie. Moim pa­ten­tem jest od­dech, opa­no­wa­łam go do per­fek­cji. Pra­cu­ję prze­po­ną, tak żeby po­czuć mię­śnie brzu­cha i zre­lak­so­wać je, uwal­nia­jąc ener­gię zgro­ma­dzo­ną w ciele. (…) Nic nie zro­bi­łam – żad­ne­go bo­tok­su, za­strzy­ków, wy­peł­nia­czy, a mimo to mam pro­po­zy­cje i pra­cu­ję jak sza­lo­na. Je­stem zwy­czaj­nie cie­ka­wa zmian, jakie przy­no­si czas. Nie far­bu­ję wło­sów. Chcę się prze­ko­nać, jak to jest mieć siwe włosy – do­da­ła w wy­wia­dzie

Nie ma nic cen­niej­sze­go niż na­tu­ral­ny wy­gląd. Zatem zero botoksu i każda niewiasta może być piękna prawie jak boska Salma…

Cannes 2017: Zjawiskowa Monica Bellucci i Joaquin Phoenix w trampkach na czerwonym dywanie

 Salma Hayek pokazała sie bez makijażu

Salma Hayek pokazała się bez makijażu

Salma Hayek Cannes

Salma Hayek Cannes

 

Salma Hayek, Złote Globy 2012 (fot. ONS)

Salma Hayek,

Salma Hayek w sukni Alexander McQueen na gali Evening Standard Theatre Awards 2015 (fot. ONS)

Salma Hayek

 

Salma Hayek w sukniach z głębokim dekoltem – hit czy kit?Komentarzy: 0


Dodaj komentarz
×