Szukaj
Szukaj
Szukaj
Dziś czwartek, 17.08.2017

Mateusz Damięcki pierwszy raz bardzo szczerze opowiedział o swoim życiu! „Znęcano się nade mną psychicznie, grożono śmiercią”

Mateusz Damięcki wywiad w Grazia


Mateusz Damięcki w zaskakującym wyznaniu

Mateusz Damięcki kiedyś rozpalał zmysły swoich fanek w filmie Kochaj i tańcz. Widzowie pamiętają z pewnością jego brawurowy udział w Tańcu z gwiazdami. Aktor zagrał jeszcze w kilku serialach i produkcjach telewizyjnych. Jest obecnie gwiazdą hitu TVP Na dobre i na złe. Niebawem zobaczymy go również w nowym serialu Polsatu.

Mateusz Damięcki o nieporozumieniu z Agnieszką Jastrzębską. „Serdecznie Cię przepraszam…” [WIDEO]

Syn Macieja Damięckiego od najmłodszych lat realizował swoje marzenia aktorskie, jednak jak się okazało, dzieciństwa nie wspomina najlepiej. Przystojny Damięcki, pierwszy raz w szczerym wywiadzie dla Grazii, zdecydował się na zaskakujące wyznanie! Opowiedział o swoich relacjach z kolegami z klasy, przy­znał, że ma złe wspo­mnie­nia zwią­za­ne z dzie­ciń­stwem. Aktor wy­znał, że uczęsz­czał do klasy pły­wac­kiej, gdzie był naj­gor­szym uczniem. To wła­śnie nie­zbyt im­po­nu­ją­ce wy­ni­ki spra­wia­ły, że nie był lu­bia­ny w kla­sie. Co wię­cej, sto­so­wa­no wobec niego prze­moc psy­chicz­ną!

Trzy­ma­łem z dziew­czy­na­mi, bo nie po­do­ba­ła mi się ry­wa­li­za­cja wśród chłop­ców. Wcze­śnie za­czą­łem pra­co­wać, za­ra­bia­łem pie­nią­dze, a oni sie­dzie­li na murku i pa­li­li pa­pie­ro­sy. Spo­ty­ka­ło mnie z ich stro­ny tro­chę nie­mi­łych hi­sto­rii. W szko­le było kiep­sko. Na­le­że­li­śmy do sek­cji pły­wac­kiej, a ja nie na­le­ża­łem do naj­lep­szych. W cza­sie tre­nin­gów za­wsze byłem ostat­ni, a to się nie po­do­ba­ło ko­le­gom. Tre­ner sto­so­wał od­po­wie­dzial­ność zbio­ro­wą, z ba­se­nu wy­cho­dzi­li­śmy do­pie­ro, kiedy do­pły­nął ten ostat­ni, czyli zwy­kle ja. Ko­le­dzy cią­gle mi gro­zi­li i do­ku­cza­li. Dziś psy­cho­log na­zwał­by to wprost – znę­ca­li się nade mną psy­chicz­nie. Kie­dyś spra­wy za­szły już tak da­le­ko, że na lek­cję wy­cho­waw­czą przy­szła moja mama. Nie mogła już znieść tego, jak je­stem trak­to­wa­ny, wy­cho­waw­czy­ni też nie. Po tej całej ty­ra­dzie jeden ko­le­ga wstał i, wy­cho­dząc z klasy, po­wie­dział: «Dobra, dobra, i tak go sko­piemy». Jeśli cho­dzi o ludzi, to w szko­le nic mnie nie trzy­ma­ło. Przy­ja­ciół mia­łem bar­dziej z ko­lo­nii czy bloku. (…) Od­sta­wa­łem tro­chę od in­nych. Wie­dzia­łem, co chcę robić w życiu, już w wieku 5 lat. W wieku 10 lat za­czą­łem grać w fil­mach, dla­te­go czę­sto od­pusz­cza­łem tre­nin­gi i szko­łę. Być może po­dziw [wśród ko­le­gów] za­mie­nił się w za­zdrość – po­wie­dział Ma­te­usz Da­mięc­ki.

Okazało się, że nawet w do­ro­słym życiu aktor zma­gał się z prze­śla­do­wa­nia­mi psy­chicz­ny­mi. Ma­te­uszo­wi Da­mięc­kie­mu gro­żo­no śmier­cią! Gwiaz­dor zdo­był się na to wy­zna­nie po py­ta­niu o wspo­mnie­nia trud­ne­go dzie­ciń­stwa.

To mnie za­har­to­wa­ło. Z ta­ki­mi sy­tu­acja­mi cały czas spo­ty­kam się w do­ro­słym życiu. Gro­żo­no mi śmier­cią, mojej ro­dzi­nie też. Oczy­wi­ście ano­ni­mo­wo i nic nie mogę z tym robić – wy­znał Ma­te­usz Da­mięc­ki.

Musimy przyznać, że Mateusz swoim wyznaniem mógł ostro zaskoczyć swoich fanów

Mateusz Damięcki i Paulina Andrzejewska pierwszy raz tak szczerze o swoim związku [WIDEO]

Mateusz Damięcki Festiwal Filmowy Gdynia 2016

Mateusz Damięcki  w szczerej rozmowie o dzieciństwie

Mateusz Damięcki na imprezie Coca-Coli 2016

Mateusz Damięcki  był prześladowany…Komentarzy: 2


Gość | 13 sierpnia 2017, 06:56

Biedactwo. Chyba zaraz się rozpłaczę 🤣. Czy on ma coś bardziej sensownego do powiedzenia.


Gość | 12 sierpnia 2017, 22:18

Świetne pytanie


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

×